תקנון ותנאי השימוש באתר האינטרנט של גוד פארם

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר www.goodpharm.co.il (” אתר האינטרנט”). אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
 2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 08-9543214, או במייל info@goodpharm.co.il או בפנייה באתר (באמצעות ערוץ “צור קשר”) מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר.

שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

ימים א’ – ה’: 16:00- 9:00 (מתשע בבוקר ועד ארבע אחה”צ). ימי שישי וערבי חג המוקד לא פעיל.

3.אתר האינטרנט:www.goodpharm.co.il הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר אינטרנט, במסגרתו ניתן מידע אינפורמטיבי אודות רשת החנויות של גוד פארם בע”מ, המבצעים השונים המתקיימים ברמה הרשתית וברמת הסניפים. האתר מנוהל ע”י רשת  גוד פארם בע”מ מרחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: “גוד פארם”, בהתאמה) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

 1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתנאי המבצעים השונים שיהיו ברשת החנויות ואתר האינטרנט יהיו כפופים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד גוד פארם ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של גוד פארם על פי תקנון זה.
 2. גוד פארם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי גוד פארם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר האינטרנט לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 3. גוד פארם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות אתר האינטרנט, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 
 4. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.  

המוצרים

 1. בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו מוצרי פארם ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות הרשת.
 2. שמות המוצרים שיימכרו באתר האינטרנט יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”). 
 3. גוד פארם אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון וכמות כלשהי של מוצרים בסניפי החברה. גוד פארם רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. 
 4. אופן הצגת המוצרים באתר האינטרנט יקבע על ידי גוד פארם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את גוד פארם. 

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר האינטרנט הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר אתר האינטרנט. גוד פארם תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור. 
 2. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד הרכישה בסניף. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד הרכישה חל לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד הרכישה.
 3. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

מבצעים 

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בסניפי הרשת הפיזיים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”) לפי תנאי המבצע שיפורסמו בסניפי הרשת. 
 2. מבצעים הנערכים בסניפים מסוימים ברשת החנויות או מבצעים כלל רשתיים הנם במסגרת מכירות בסניפים מסוימים ברשת החנויות בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ביתר החנויות ברשת גוד פארם. גוד פארם לא תהא מחויבת למכור במסגרת סניף כלשהו מרשת החנויות של גוד פארם, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות גוד פארם. תנאי מבצעים נקודתיים ו/או כלל רשתיים יפורסמו בנספחים הרלבנטיים לתקנון הזה ו/או בסניפים הרלבנטיים ויעודכנו מעת לעת.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגוד פארם תחליט לקיים מבצע כלשהו בחנויות הרשת אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, כפי שיפורסמו בעמודים הרלבנטיים באתר האינטרנט ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע בסניפי הרשת (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מובהר כי בהתאם לאמור לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

ככל שתחליט גוד פארם להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לגולשים באתר האינטרנט, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וגוד פארם תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

החזרת מוצרים

 1. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות גוד פארם כפי שתהא מעת לעת. 
 2. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

פרטי המוצר 

 1. הנתונים המופיעים לגבי המוצרים, לרבות הרכבם, תכונותיהם וכיוב’, נמסרו על-ידי ספקי המוצרים והינם באחריותם הבלעדית. 
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 3. התמונות הינן להמחשה בלבד. 

אחריות 

 1. גוד פארם אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח מאתר האינטרנט ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר האינטרנט ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר האינטרנט וכד’. 
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לגוד פארם ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
 3. הלקוח פוטר את גוד פארם מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר האינטרנט. 
 4. גוד פארם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’. 
 5. 27. גוד פארם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר האינטרנט ו/או לסניפי הרשת, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 6. גוד פארם לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בסניפי הרשת ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לגוד פארם או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא גוד פארם בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או שולמו ע”י הלקוח ברכישות בסניפי הרשת. 

החוק החל ותניית שיפוט 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין גוד פארם במסגרת אתר האינטרנט ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. גוד פארם והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

אבטחת האתר 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

32.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

32.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

32.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

גוד פארם תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 פרטיות 

 1. בהצטרפותו לשירותי האתר ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של גוד פארם בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, גוד פארם תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של גוד פארם.
 2. בהתאם להסכמת החבר כדין, גוד פארם תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.
 3. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לגוד פארם בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

הזכויות של גוד פארם באתר האינטרנט

 1. הקניין הרוחני באתר האינטרנט, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של גוד פארם, או של צדדים שלישיים שגוד פארם קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 
 2. גוד פארם שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 3. השם גוד פארם ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של גוד פארם הם בבעלות מלאה ובלעדית של גוד פארם, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מגוד פארם.

אתר זה עושה שימוש בקוקיות (“cookies“). לפרטים, אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו.